English

Suaugusiųjų registratūra

+370 447 53132
+370 447 54200
+370 447 43856

Vaikų registratūra

+370 447 54140

Psichikos sveikatos skyrius

+370 447 48133
+370 447 54992

Asmens duomenų apsauga

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Jurbarko PSPC) asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) bei kitais teisės aktais apimančiais asmens duomenų apsaugą.

Duomenų valdytojas – VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, įstaigos kodas 158310677, Vydūno g. 56 D, LT-74112 Jurbarkas

Duomenų subjektas – pacientas, kurio duomenis tvarko VšĮ Jurbarko rajono PSPC.

VšĮ Jurbarko rajono PSPC duomenų subjektų asmens duomenis tvarko vidaus administravimo tikslais ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei pacientų ir sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų identifikavimo tikslais.

Duomenų subjekto teisės:

  1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  3. prašyti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
  4. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  5. nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  7. gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ar persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Duomenų subjektas, siekdamas anksčiau išvardintų teisių įgyvendinimo, gali teikti VšĮ Jurbarko rajono PSPC administracijai prašymą (asmeniškai, paštu, el. paštu, per atstovą), kuris turi būti įskaitomas, pasirašytas, prašyme nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta, ko jis pageidauja.

VšĮ Jurbarko rajono PSPC atsakymą į prašymus pateikia per 30 d. nuo prašymo gavimo dienos.

VšĮ Jurbarko PSPC duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti pagal įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei duomenų subjektas mano, kad buvo pažeistos jo teisės ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į VšĮ Jurbarko PSPC asmenį atsakingą už duomenų saugumą Mildą Bastienę, Tel. Nr. +370 447 54049, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti duomenų valdytojo veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.ada.lt

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158310677
Adresas: Vydūno g. 56D, LT-74112 Jurbarkas
El. paštas: info@jurbarkopspc.lt
Telefonas: +37044754049

Darbo laikas

Pirmadienis - penktadienis:  6.00 - 18.00
Šeštadienis - sekmadienis:  NEDIRBA

Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Jurbarko ligoninė.